Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bliss Health

Artikel 1 Begrippen
 

Bliss Health: Bliss Health, gevestigd te Laren op Schoutenbosje 3A & 3B en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 69401640. Onder Bliss Health wordt mede verstaan de door Bliss Health ingehuurde personen en/of haarwerknemers. 
Lid: Diegene die een overeenkomst met Bliss Health heeft afgesloten en van een van de diensten van Bliss Health gebruik maakt. Dit kan door middel van het afsluiten van eenabonnement, het afnemen van een 10-rittenkaart, van personal trainingen, zaallessen, krachttrainingen, het volgen van coaching sessies of welke andere faciliteit van Bliss Health dan ook. De minimale leeftijd om lid te worden bij Bliss is 15 jaar. Voor de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar moet een ouder het inschrijfformulier mede ondertekenen. 
Opdrachtgever: De persoon of instantie, die aan Bliss Health opdracht verleent tot het verrichten van diensten of anderszins met Bliss Health een overeenkomst sluit.Opdrachtgever en lid kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn. 
Dienst(en): Het begeleiden van het lid naar een gezonde leefstijl door middelvan begeleiding, coaching, voedingsadviezen, hot cabinlessen, zaallessen, groepstraining, personal training, bootcamp, trainingsprogramma’s, fit testen via de door Bliss Health aangeboden faciliteiten zoals: abonnementen,10-rittenkaarten, vouchers of anderszins in de overeenkomst opgenomen. 
Hot cabin, Cabin, Cabine of Warmtecabine: Een cabine die wordt verwarmd tot maximaal 50 graden en waarin oefeningen kunnen worden gedaan met weerstanden.
Cabine les:
Een individuele of groepsles in de warmtecabine.
Zaalles: Een groepsles in de zaal, zoals yoga, pilates, meditatiesessie, circuit of kickboksen.  
10-rittenkaart: Een kaart waarmee in totaal 10 lessen (Zaallessen en/of Cabineles en of personal training) kunnen worden gevolgd.
Vouchers: Bliss Health maakt gebruik van verschillende vouchers om vrouwen kennis te laten maken met het concept. Per persoon mag er gebruik worden gemaakt van1 voucher per jaar. Verschillende vouchers mogen niet worden gecombineerd. Ook mag een voucher niet worden gebruikt in combinatie met een eventuele andere actie van Bliss Health. 
Website: De website van Bliss Health: www.blisshealth.nl
Algemene Voorwaarden: De door Bliss Health gehanteerde algemene voorwaarden, zoals gepubliceerd op de website van Bliss Health, welke voorwaarden tevens vóór het sluiten van de overeenkomst aan het lid digitaal ter hand zijn gesteld.   

Artikel 2 Toepasselijkheidalgemene voorwaarden 
Tenzijschriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden vantoepassing op alle aanbiedingen en diensten van Bliss Health. De door Bliss Health gehanteerde algemene voorwaardenzijn onlosmakelijk met de door haar afgesloten overeenkomsten verbonden.Eventuele afwijkingen op deze algemenevoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijnovereengekomen.De toepasselijkheid van eventuelevoorwaarden van een opdrachtgever wordt door Bliss Health uitdrukkelijk van dehand gewezen, tenzij deze door Bliss Health uitdrukkelijk schriftelijk zijnaanvaard.Aan het stilzwijgend niet toepassen vadeze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Offertes
Offertes van Bliss Health zijn gebaseerd op informatie die door leden of andere opdrachtgevers is verstrekt.Alle offertes en aanbiedingen van de Bliss Health zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief btw en voor particuliere opdrachtgevers inclusief btw.Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.Bliss Health kan niet aan een offerte worden gehouden indien het lid of een andere opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De algemene voorwaarden van Bliss Health maken onderdeel uitvan haar offerte.    

Artikel 4 Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is een lid of andere opdrachtgever gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Bliss Health. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door Bliss Health aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien een machtiging voor een doorlopende automatische incasso is afgegeven, zullen de maandelijkse betalingen elke keervoor de derde van de maand automatisch worden geïncasseerd. Bij aanvang van een abonnement wordt het abonnementsgeld van het resterende deel van de eerste periode, plus het abonnementsgeld van de daaropvolgende maand in één keer geïncasseerd.

10 ritten kaarten worden via een eenmalige incasso geïncasseerd. Leden dienen zorg te dragen voor een probleemloze betaling van het abonnementsgeld en andere bedragen.
Bij niet tijdige ontvangst van de verschuldigde bedragen door Bliss Health om welke reden dan ook (bijvoorbeeld stornering of onvoldoende saldo), stuurt Bliss Health een betaalverzoek of een herinnering per mail of via het automatiseringssysteem. Wanneer er na deze herinnering geen betaling volgt, stuurt Bliss Health na een maand de tweede en tevens laatste betalingsherinnering. Voor de tweede herinnering wordt 20 euro aan administratiekosten berekend. Deze betalingsherinnering geldt tevens als ingebrekestelling. Indien een lid of een andere opdrachtgever, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is deze in verzuim. Het lid of de andere opdrachtgever is dan de wettelijke(handels) rente aan Bliss Health verschuldigd. In dat geval kan Bliss Health besluiten om de dienstverlening aan het lid of de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bliss Health zal het lid of de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuurschorten de betalingsverplichting van het lid of de opdrachtgever niet op. Alle met de incasso gemoeid gaande(buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van het lid/ de opdrachtgever. Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde inschrijfgeld en het abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van het inschrijfgeld of het abonnementsgeld.
Bliss Health behoudt zich het recht voorde tarieven jaarlijks in januari te indexeren.
Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
Bij her-inschrijving dient, indien van toepassing, opnieuw het inschrijfgeld te worden betaald.
Bliss Health hanteert een studenten- en bedrijfskorting. Deze kortingen gelden op vertoon van bewijs, vanaf het moment van aanvraag en nooit met terugwerkende kracht. 
Voor voltijd studenten geldt op vertoon van een bewijs van inschrijving eenkorting van 25 procent.
Bliss Health hanteert een standaard bedrijfskorting van 15 procent voor de werknemersvan bedrijven waarmee Bliss een samenwerking heeft. De voorwaarden hiervan worden per bedrijf vastgelegd en kunnen worden opgevraagd via een mail naar info@blisshealth.nl.

Artikel 5 Looptijd en uitschrijving 
Op een voucher staat altijd de waarde,inhoud en uiterlijke inleverdatum vermeld. Een 10 rittenkaart is 2 maanden geldig enwordt niet automatisch verlengd. Lessen die niet zijn genoten in de periode van2 maanden komen automatisch te vervallen.
Een abonnement wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde periode en wordt daarna –behoudens opzegging – automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement. Bij ieder abonnement staat omschreven hoevaak gebruik kan worden gemaakt van de cabinelessen en de zaallessen.
Na verstrijken van de eerste abonnementstermijn kan het abonnement op elk moment worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Een contract kan alleen door uitschrijving worden beëindigd middels een mail naar admin@blisshealth.nl.
Upgraden en downgraden van de abonnementsvorm of de looptijd van het abonnement is mogelijk (met uitzondering van de 10 rittenkaart). Dit kan via een mail naar admin@blisshealth.nl. De oorspronkelijke inschrijfdatum blijft behouden bij een mutatie in de overeenkomst . Bij een downgrade naar een kortere termijn betaal je het cumulatieve verschil in maandtermijnen in de dan geldende tarieven. Bliss health behoudt zich het recht voor om zelf een mutatie door te voeren, bijvoorbeeld bij een betalingsachterstand.  Bij verhuizing buiten een straal van 20 km van Bliss Health kan, op vertoon van bewijs, het abonnement eindigen voor het verstrijken van de minimale looptijd.
Per 6 maanden kan een abonnement 1 volledige maand bevroren worden. Dit is altijd een volledige maand. In deze periode kan niet worden gesport. De incasso’s lopen gedurende de minimale looptijd door. Aan het einde van de looptijd volgt een inhaalperiode die overeenkomt met de niet genoten maanden.
De 1 maand abonnementen kunnen onbeperkt worden bevroren maar alleen in (eenveelvoud van) volledige maanden.
Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures of zwangerschap kan op basis vaneen medische verklaring een abonnement langer worden stopgezet. De incasso’s lopen in deze periode niet door.  Een abonnement kan worden beëindigd op basisvan een medische verklaring.

Artikel 6 Overdracht rechten
De rechten uit hoofde van de met Bliss Health gesloten overeenkomst zijn strikt persoonlijk.  Wel mag een Bliss-abonnement (behalve het maand abonnement) éénmalig, na goedkeuring van Bliss Health, worden overgedragen aan een derde zolang er geen sprake is van betaalachterstanden of een eerdere overdracht.  Alle rechten en plichten uit hoofde van de door het oorspronkelijke lid afgesloten overeenkomst gaan mee over op het nieuwe lid.  Een persoon die een abonnement overneemt, heeft geen recht op geld terug garantie of andere acties betreffende het abonnement.  Bij het overdragen van een abonnement start het nieuwe lid de dag volgend op de einddatum van het oude lid. Hierbij neemt het nieuwe lid de overgebleven minimale looptijd over. 

Artikel7 Afspraken maken, afzeggen en verzetten
Inplannen, afzeggen en verzetten van afspraken kan online via de Website, telefonisch of in het health centre. Zonder reservering kan een lid geen aanspraak maken op de diensten van Bliss Health.  Als een les korter dan 4 uur voor aanvang wordt geannuleerd, vervalt deze les waardoor een lid geen aanspraak meer kan maken op deze les.  Wordt er twee keer (of vaker) binnen twee weken te laat geannuleerd, dan kan Bliss Health de maatregel toepassen dat er twee weken niet online worden ingepland én dat alle afspraken uit de agenda worden verwijderd. De zogenoemde2-2-2 regel kan ook worden toegepast door Bliss Health als een lid op een andere manier plaatsen in lessen onnodig bezet houdt. Inplannen kan dan altijd wel telefonisch en in het health centre.
Als  een reserveplaats is gereserveerd, ontvangt een lid een bericht als er een half uur voor aanvang van de les tochGEEN plaats is vrijgekomen. Wanneer geen bericht is ontvangen en een lid niet is op komen dagen, dan vervalt deze les. Heeft een lid een bericht ontvangen en wil zij toch ‘op eigen risico’ komen dan is het eerste vrije plekje voor dit lid én deze les wordt niet in rekening gebracht. 

Artikel 8 Gedragsregels in het Health Centre Het dragen van sportkleding & sokken is verplicht.
Het te dragen schoeisel dient voorzien te zijn van een niet-afgevende rubberzool. Straatschoeisel/ buiten gedragen sportschoenen zijn verboden.
Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht. Het Bliss health centre is rookvrij.
Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaren is verboden, met uitzondering van het gebruik van bidons met water.
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben geen toegang tot het Bliss Health centre, met uitzondering van kinderen onder begeleiding van hun ouders. Enig letsel bijkinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde)toegang tot het health centre zijn voor risico van het lid of de wettelijke aansprakelijke persoon.
Huisdieren zijn bij Bliss Health verboden. Ter beveiliging van de eigendommen dienen de leden gebruik te maken van de lockers. Het gebruik hiervan is voor eigen risicovan de leden. Bliss Health aanvaart geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een locker ontvreemd zijn.
Na de training dient de locker leeg achtergelaten te worden en de sleutel in de locker te laten. Het is verboden een lockersleutel mee naar huis te nemen. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.
Bliss Health behoudt zich het recht voorleden te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van Bliss Health.

Artikel 9 Warmtecabines
Voor het gebruik van een warmtecabine dient het lid een afspraak te maken.
De cabine mag gedurende drukke tijden niet langer dan 30 minuten aaneengesloten worden gebruikt, tenzij een cabine voor een langere periode is gereserveerd. De cabine mag dan maximaal 60 minuten aaneengesloten worden gebruikt. Een lid kan hierop worden geattendeerd.Het lid dient de cabine schoon en droog achter te laten. 

Artikel 10 gebruik Cardio apparatuur
De cardio-apparatuur mag gedurende drukke tijden (wanneer alle apparaten van één soort bezet zijn)per apparaat niet langer dan 10 minuten aaneengesloten worden gebruikt. Een lidkan hierop worden geattendeerd. Tijdens bepaalde lessen mag geen gebruik worden gemaakt van de cardio apparatuur. Eenlid kan hierop worden geattendeerd. Het lid dient ieder apparaat schoon en droog achter te laten. 

Artikel 11 Personal trainingen/groepstrainingen/bootcamp Het volgen van een trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaand aan de trainingen telefonisch of per app met het lid gedeeld.  Indien Bliss Health niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is Bliss Health bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen. Het lid dient zich uiterlijk 5 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie. 

Artikel 12 Zwangerschap
Bliss Health is geschikt voor iedere zwangere vrouw die zich lichamelijk goed genoeg voelt om de oefeningen van Bliss uit te kunnen voeren. Bliss Health heeft speciale bewegings- en voedingsprogramma’s voor vrouwen die zwanger zijn.  Bliss Health adviseert het zwangere lid te allen tijde om vooraf contact op te nemen met haar huisarts en/of met haar verloskundige/gynaecoloog, om te vernemen of zij geen bezwaren hebben.  Bliss Health kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verloop van de zwangerschap.

Artikel 13 Plichten en verantwoordelijkheden Bliss Health 
Op Bliss Health rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het betreffende lid, zo goed mogelijk begeleiden van het lid gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bliss Health voert de diensten in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Dit wil zeggen dat Bliss Health niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door een lid gestelde doel.  Bliss Health draagt zorg voor het op peil houden van de vakkennis van haarmedewerkers. Bliss health behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden, de tijden van de Zaal- en Cabine lessen, het aantal lessen en tarieven te wijzigen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en risico Bliss Health 
Bliss Health is niet aansprakelijk voor niet behaalde doelen van eenlid. Bliss Health is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een lid mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training.Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen rekening opgevolgd.   Het lid verklaart hierbij dat hij of zij het sportonderricht uitsluitend voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar zelf worden gedragen. Het lid verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het starten van een actie tegen Bliss Health wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Bliss Health aanbiedt. Bliss Health is niet aansprakelijk wanneer het lid op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van het lid.  Bliss Health is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan het lid en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Indien Bliss Health aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding vaneen verstrekte opdracht. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indiende schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bliss Health.  Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Bliss Health of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Bliss Health aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Bliss Health afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Bliss Health in verband met die verzekering draagt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid Leden
Het lid verklaart dat hij/zij naar beste geweten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van Bliss Health zonder schade voor haar/zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht het lid zich ertoe alvorens de overeenkomst met Bliss Health aan te gaan, haar/zijn arts te raadplegen. Een lid is jegens Bliss Health aansprakelijk wanneer Bliss Health schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Bliss Health gegeven instructies door dit lid.  Het lid dient Bliss Health te vrijwaren voor schade die hij of zijbij andere leden of derden veroorzaakt. Bliss Health aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens het lid of de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan het lid of de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. 

Artikel 16 Overmacht en algemeen erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de weten jurisprudentie wordt begrepen.  Bliss Health is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.  Op algemene erkende feestdagen of dagen waarop verbouwd wordt, gaan de diensten van Bliss Health niet door tenzij door Bliss Health expliciet anders wordt aangegeven.

Artikel 17 Intellectueel eigendom 
Alle door Bliss Health verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, artikelen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, e-learnings, software  ten behoeve van het lid, zijn te gebruiken en te vermenigvuldigen door Bliss Health.  Verstrekte stukken ten behoeve van gebruik door een lid mogen niet door een lid zonder voorafgaande toestemming van Bliss Health openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

Artikel 18 Copyright/ Intellectueel eigendom 
Op alle artikelen van Bliss Health gepubliceerd op haar website, facebook pagina, Instagram account of enig ander sociale media, is het copyright van toepassing.  Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen (schriftelijke) toestemming van Bliss Health. 

Artikel 19 Informatieverstrekking en Persoonsgegevens
Leden zijn verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door Bliss Health worden gevraagd. Bliss Health zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van het lid, dient dit aan Bliss Health doorgegeven te worden. Bliss Health is niet verantwoordelijk voorde gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie vanwege onjuiste(adres)gegevens. De door een lid aan Bliss Health verstrekte persoonsgegevens, zijn persoonsgegevens in de zinvan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp. Bliss Health is er verantwoordelijk voor dat deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. De verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee Bliss Health de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee opdrachtnemer de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee Bliss Health contact kan leggen met het lid. Het lid kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

Artikel 20 Geheimhouding
Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van het lid zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken. Bliss Health draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.  

Artikel 21 Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met het lid is afgesproken.

Artikel 22 Geschillen en toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten tussen Bliss Health en het lid of de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Bliss Health en een lid of een opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bliss Health. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Bliss Health om het geschil aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

$29
1 Hour
Choose Anytime
$49
2 Hours
Choose Anytime
$179
8 HourS
(2 hours per week)

'You don't get the ass
you want by sitting on it!'

Word ook gezonder, fitter, krachtiger en gelukkiger.
Boek een gratis proefles. Tot gauw!

Boek een proefles